Tag Archives: کوچینگ سازمانی

کوچینگ سازمانی و تاثیر آن در عملکرد تیم

در جوامع پیشرفته امروزی، سازمان ها از زیرسیستمهای ساختار یافته ای تشکیل می شوند که هر کدام متشکل از افراد مختلف هستند. حال برای هدایت این سیستم بزرگ، نیاز به یک تیم یا فرآیند خواهیم داشت. کوچینگ سازمانی در واقع همان فرآیندی است که این مجموعه را هدایت می کند. در این مدل از کوچینگ […]