کوچینگ فردی

کوچینگ فردی (Personal Coaching) نوعی فرآیند یادگیری است که روانشناس مشاور برای ارتقای رشد شخصیتی و رشد اجتماعی مراجع خود تلاش می کند و با همراه می شود او ممکن است در این فرایند از روش پرس‌وجو، بازخورد، درخواست و بحث کردن برای کمک به مراجعه‌کننده خود برای رسیدن به اهدافی چون رشد اجتماعی ، موفقیت در کسب‌وکار و ارتقا سطح ارتباطات مثبت و موثر استفاده کنند، همچنین با ارائه استراتژی‌های موثر تعاملات اجتماعی و خانوادگی فرد مراجعه کننده را بهبود می بخشد. مشاور روانشناس (کوچ) مانند یک  آینه‌ در برابر فرد قرار گرفته و سعی می کند تا حقایق درونی و ذهنیتات فرد را به او نشان دهد . در فرایند کوچینگ دیدگاه خاص و مرتبطی با موضوع مورد نظر آموزش داده می شود و تکنیک های کاربردی ارائه می گردد.

کوچینگ سازمانی

در فرایند کوچینگ سازمانی تلاش می شود تا با برگزاری دور ه های کوتاه مدت و بلند مدت در غالب آموزش های سازمانی تاثیر بسزایی در بهبود روابط کار رفتار سازمانی و بهره وری سازمانی  داشته باشد و تنها با رویکرد عملیاتی شدن فراگیری ها همراه است . بدنه اصلی همه ی سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی تشکیل شده است از  پرسنل و منابع انسانی که در قالب اداره ها و دایره های اجزایی موتور حرکت سازمان ها می باشند . لذا نیاز به آموزش های گروهی و تیمی چه بصورت عمومی و یا اختصاصی از رویگرد های جدیدی است که در این سالها به آن پرداخته می شود. با توجه به اهمیت آموزش سازمانی فرایند کوچینگ در بازه زمانی مناسب جهت کاربردی شدن یادگیری ها و افزایش سطح بهره وری سازمانی  و بهبود روابط کار توصیه می گردد.

فرم درخواست