همایش و سمینار

همایش ها و سمینارها با هدف ایجاد بستری برای تبادل اطلاعات و افکار متخصصین و اقشار مختلف جامعه در موضوعات مختلف علمی و پژوهشی برگزار می شود . متولیا و برگزار کنندگان این همایش ها دو دسته اند گروه اول همایش ها و سمینارهای سازمانی و شرکتی است که اهمیت ویژه ای به مباحث روانشناسی و مهارت های زندگی می دهند و گروه بعدی سمینارها و همایش هایی است که مستقیم از طرف خود متخصص روانشناس که مهارت سخنوری دارد اجرا و برگزار می گردد. و پدید آوردن فرصت هایی برای  کنش ها و  واکنش های اجتماعی مورد نظر نسبت به آن موضوع و ایجاد چالش ذهنی برای آن هاست که  ایجاد این چالش ها برای برای جامعه و  حتی ارائه دهندگان آن موجب پیشرفت و تحولات اجتماعی می شود.

سمینار هاو همایش ها را به سه دسته سازمانی، آموزشی وانگیزشی تقسیم بندی می شود که بر اساس مخاطب و نوع برنامه تدوین شده سر فصل ها و مباحث پیشنهادی ارئه می گردد. و انجام کارگاه های کوتاه مدت نیز امکان پذیر می شود .

مشارکت با شرکت ها