مصاحبه استخدامی

شرکت ها و سازمان ها جهت استخدام پرسنل و افزایش منابع انسانی در جلسات مصاحبه از وجود متخصصین روانشناسی برای بهبود و ارزیابی شرایط بهرمند می شوند که معمولا مصاحبه های رسمی در دو بخش فنی و عمومی برگزار می گردد که روانشناسان با بررسی و گفتگوهای شناختی و انجام تست های معتبر در فرایند استخدام نقش بسزایی دارند.

تحلیل و ارزیابی

بسیاری از سازمتن ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی جهت افزایش وبهبود بهره وری در لایه های بالای سازمانی و مدیریتی و بخش پرسنلی خود سالیانه اقدام به ارزیابی و تحلیل سازمانی در  مجموعه خود پرداخته و پس از حصول گزارشات و نتایج مربوط اقدام به ارتقا سازمانی میشود .

در این فرایند مهم و حساس شایسته است که از تجربیات و تخصص روانشناسانی استفاده شود که در رزومه خود در صد بالایی در برگزاری دوره های سازمانی و مدیریتی داشته  تا با ادبیات و روحیات افراد و مدیران و کارکنان در سطوح مختلف به خوبی آشنا و مانوس باشند در این صورت  می توان انتظار داشت که ضریب تاثیر گذاری بالاتری را در متن ارزیابی ها و تحلیل ها حاصل شود.

فرم درخواست