مشاوره شغلی

در مشاوره شغلی، روانشناس متخصص یا کوچ مورد نظر با انجام مصاحبه های باز و بسته و آزمون ها و آنالیز های مناسب ، ابتدا ویژگیهای  شخصیتی مراجع را شناسایی کرده و بر اساس آن آزمون ها و ارزیابی های مختلفی جهت انتخاب شغل مناسب شخصیت و استعداد های وی می پردازد. مشاوره ی تخصصی این امکان را می دهد تا فرد مراجعه کننده خود را بهتر و عمیق تر شناخته و مسائل و چالش های ذهنی و موقعیتی خود را در شغل فعلی خود یا مشاغل احتمالی برای آینده بررسی نماید و راه حل مناسب و مفیدی را از این جلسات بدست آورد .با توجه به فشارهای روحی و روانی که حاصل از اقتصاد فلج شده اجتماعی می باشد نیاز به یک مشاور و همراه همیشگی و مورد اعتماد بیش از هر چیزی توصیه می گردد.

فرم درخواست