تست ها و آزمون های روانی

 روشی استاندارد برای گرداوری و اطلاعات شخصیتی  افراد است که حالت های مختلف شفاهی، کامپیوتری، ولی  بیشتر به حالت پرسشنامه دستی در دسترس روانشناسان است. ذکر این نکته اینجا ضروری است که افراد عادی و کسانی که دانش آموخته روانشناسی نیستند نمیتوانند به این آزمون ها دسترسی داشته باشند. حال پس از حصول داده ها و اطلاعات از شرکت کنندگان روانشناس میبایست برای اطمینان از صحت محتوای آزمون و سنجش میزان دقت آن به تنظیم هنجار آمای آزمون های روانی بپردازد و این در حالی است که آزمون های دروغین و آبکی که در مجله های سرگرمی و اینترنتی ارائه میشود، دقت و اعتبار لازم را ندارند.

فرم درخواست

happy guy